Obchodní podmínky – prezenční přípravné kurzy

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služby „Prezenční přípravné kurzy“, závazné objednávky těchto kurzů prostřednictvím internetových stránek www.kurzy-fido.cz a následnou úhradu stanovené ceny. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služby a zákazníka.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právní řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992).

Na závaznost těchto obchodních podmínek je kupující upozorněn dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Vymezení pojmů

Prezenční přípravný kurz

Prezenčním přípravným kurzem – dále jen Kurz – budeme pro účely této smlouvy rozumět služby specifikované a nabízené na podstránkách www.kurzy-fido.cz/pripravne-kurzy/

Poskytovatel Kurzů
kurzy-fido.cz, k.s.
Libická 1832/5
130 00 Praha 3

IČ: 021 45 545
DIČ: CZ02145545, dále jen Agentura.

Agentura jedná při uzavírání a plnění této smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazník

Zákazník, dále také „účastník kurzu“ nebo „zájemce o účast na kurzu“ je spotřebitelem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření smlouvy

Smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou je uzavřena okamžikem potvrzení přihlášení do Kurzu Agenturou. Tímto okamžikem vzniká Zákazníkovi povinnost uhradit cenu kurzu a Agentuře povinnost umožnit Zákazníkovi po provedení této úhrady účast na kurzu.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Toto odstoupení může být učiněno emailem na adresu info@kurzy-fido.cz. Tím je odstoupení doručeno poskytovateli Kurzu, kurzy-fido.cz, k.s., zastoupená M. Vítou, jednatelem komplementáře, Libická 1832/5, 130 00 Praha 3. Může být též učiněno písemně na tutéž adresu.

Přihlášení do Kurzu

Přihlášení do Kurzu je možné pouze prostřednictvím internetového formuláře, který je dostupný z webové stránky Kurzu. Zákazník je povinen vyplnit do tohoto formuláře údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením Kurzu. Jsou-li údaje vyplněny neúplně či nepravdivě, nezaručuje Agentura potvrzení přihlášení Zákazníka do Kurzu.

Přihlášení Zákazníka do Kurzu je potvrzeno Agenturou emailem, který obsahuje rekapitulaci příslušných údajů relevantních pro přihlášení do Kurzu (zejména názvu Kurzu, odkazem na specifikaci Kurzu, termínu a místa konání Kurzu), výzvu k platbě spolu s údaji pro realizaci platby a pro forma fakturu.

Přihlášení do Kurzu je možné nejpozději 1 pracovní den před konáním zvoleného Kurzu. V případě později provedeného Přihlášení do kurzu Agentura nezaručuje potvrzení přihlášení Zákazníka do Kurzu a zajištění účasti Zákazníka v Kurzu.

Úhrada Kurzu

Úhradu Kurzu lze provést pouze bankovním převodem na základě údajů poskytnutých Agenturou při potvrzení objednávky. Okamžikem připsání úhrady v požadované výši na účet Agentury vzniká Agentuře povinnost poskytnout zákazníkovi Kurz splňující specifikaci Kurzu (zveřejněnou na příslušné webové stránce). Úhrada ceny Kurzu musí být provedena do 15 dnů od potvrzení přihlášení do Kurzu Agenturou, nejpozději však 1 pracovní den před zahájením Kurzu. Nebude-li úhrada Kurzu provedena řádně a včas, upozorní Agentura zákazníka na tuto skutečnost prostřednictvím emailové či sms zprávy a poskytne mu dodatečnou lhůtu 5 dnů od zaslání tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet Agentury, Agentura toto přihlášení do Kurzu zruší. Tímto Agentura odstupuje od smlouvy se Zákazníkem a veškeré povinnosti vůči němu zanikají. Zrušení přihlášení do Kurzu není překážkou k opětovnému přihlášení do téhož Kurzu.

Zrušení přihlášení do Kurzu a storno přihlášení do Kurzu

Přihlášení do Kurzu je zákazník oprávněn zrušit kdykoliv před úhradou Kurzu emailem s titulkem Zrušení kurzu zaslaného na emailovou adresu info@kurzy-fido.cz.

V případě, že zákazník uhradil plnou cenu Kurzu, je oprávněn stornovat své přihlášení do Kurzu emailem s titulkem Storno kurzu. Doručením tohoto emailu Agentuře zaniká povinnost Agentury poskytnout příslušný Kurz zákazníkovi a vzniká Agentuře povinnost vrátit Zákazníkovi část úhrady Kurzu, pokud nebyl Kurz již zahájen. Pokud Zákazník toto storno provede až po uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy, je tato část závislá na datu zahájení Kurzu, do něhož je zákazník přihlášen a termínu doručení emailu o stornování kurzu:

  • storno nejpozději 10 dní před zahájením kurzu: Agentura vrátí zákazníkovi 90 procent uhrazené částky,
  • storno v rozmezí 9 – 3 dnů před zahájením kurzu: Agentura vrátí zákazníkovi 50 procent uhrazené částky,
  • storno v rozmezí 2 – 0 dnů před zahájením kurzu: Agentura nevrací zákazníkovi žádnou část uhrazené částky.

Částka budou zákazníkovi převedeny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven nejpozději do 30 dnů po obdržení emailu o stornování kurzu. Částka bude Zákazníkovi připsána nejpozději do 90 dnů od potvrzení dobropisu.

Pokud jsou důvodem ke stornu v průběhu kurzu závažné zdravotní, rodinné či osobní důvody Zákazníka, může Agentura vzniklou situaci vyřešit se Zákazníkem individuálně, např. převedením neabsolvovaných lekcí do násl. šk. roku atp.

Změna místa a termínu konání Kurzu

Agentura si vyhrazuje právo změnit ze závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc lektora) místo konání a termín konání Kurzu, případně jeho časové schéma. Agentura má povinnost tuto skutečnost neprodleně sdělit všem přihlášeným do daného Kurzu. Zákazník má v takovémto případě možnost o bezplatné převedení do téhož Kurzu Agentury v jiném termínu či místě nebo může svoji přihlášku zrušit (v případě, že neprovedl úhradu daného Kurzu). V případě, že se přihlášený rozhodne svoji přihlášku po provedení úhrady daného Kurzu stornovat, vrátí mu Agentura celou uhrazenou částku nejpozději do 90 dnů od stornování Kurzu.

Změny v přijímacím řízení

Agentura shromažďuje a analyzuje oficiální informace o přijímacích řízeních na relevantní obory a promítá tyto poznatky do obsahu jednotlivých kurzů. Agentura však nenese odpovědnost za obsahové a systémové změny v přijímacích zkouškách na VŠ. Změna systému nebo obsahu přijímací zkoušky, která byla zveřejněna po zahájení kurzu nezakládá nárok na vrácení kurzovného.

Právo Agentury neotevřít Kurz

Agentura si vyhrazuje právo neotevřít Kurz, je-li jeden pracovní den před jeho začátkem přihlášeno méně než 7 zákazníků, kteří provedli úhradu Kurzu. V takovémto případě neprodleně Agentura informuje všechny přihlášené emailem a sms zprávou. Zákazník má v takovémto případě možnost požádat o bezplatné převedení do téhož Kurzu Agentury v jiném termínu či místě nebo může svoji přihlášku zrušit (v případě, že neprovedl úhradu daného Kurzu). V případě, že se přihlášený rozhodne svoji přihlášku na neotevřený kurz po provedení úhrady daného Kurzu stornovat, vrátí mu Agentura celou uhrazenou částku nejpozději do 90 dnů od stornování Kurzu.

Neúčast Zákazníka na Kurzu

Neúčast Zákazníka na Kurzu nebo na jeho jednotlivé lekci (lekcích) nezakládá povinnost Agentury poskytovat Zákazníkovi kompenzaci ušlé výuky.

Náhrada neuskutečněných lekcí Kurzu

Neuskuteční-li se lekce Kurzu z vážných důvodu na straně Agentury (např. nemoc či úraz lektora), nabídne Agentura Zákazníkovi nahrazení příslušné lekce v jiném termínu.

Dodržování kvality Kurzu

Agentura se zavazuje plnit specifikaci Kurzu, která je uvedena na příslušné webové stránce. V případě, že Kurz v dílčím bodě nesplňuje danou specifikaci (např. z důvodu aktuální nedostupnosti učebnice na knižním trhu, která má být součástí kurzu), má zákazník právo na adekvátní náhradu (např. alternativní učebnici) či přiměřenou slevu na ceně Kurzu. V případě stížností Zákazníka na výuku lektora se situace řeší individuálně. Agentura má právo změnit pořadí probíraného učiva oproti osnově uvedené na přislušných webových stránkách Kurzu.

Právo Agentury vyloučit Zákazníka z výuky na Kurzu

Lektor Kurzu má právo vyloučit z účasti na lekci Zákazníka, který svým jednáním brání v řádné výuce či obtěžuje ostatní Zákazníky. Neuposlechne-li Zákazník výzvy lektora k ukončení tohoto jednání, má povinnost uhradit Agentuře škodu vzniklou zmařením této lekce. Agentura v takovémto případě nabídne ostatním Zákazníkům náhradní lekci.

Pokud Zákazník svým chováním v Kurzu narušuje jeho průběh či obtěžuje ostatní Zákazníky opakovaně, má Agentura právo ho z účasti na Kurzu trvale vyloučit bez nároku na navrácení ceny Kurzu či jeho poměrné částky.

Ochrana osobních údajů

Agentura se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté studentem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Agentury, která se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. V případě neuzavření smluvního vztahu či bez dalšího souhlasu studenta budou uvedené údaje znehodnoceny.

Student odesláním formuláře ve smyslu odstavce Přihlášení do Kurzu těchto podmínek prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených při přihlašování pro potřeby Agentury. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od jeho ukončení.

Reklamace

Reklamace probíhají v souladu s příslušnými právními normami platnými v ČR.


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.