Seznámení s TSP MU

Dozvěděli jste se, že vás v rámci přijímaček čekají testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity a nic o nich nevíte? Letmo jste si prohlédli zadání dříve použitých variant a zdá se vám, že jejich autoři spadli z Marsu…?

Na této stránce na vás čeká stručný průvodce tímto testem.

Následující charakteristika jednotlivých subtestů TSP vznikla na základě analýzy variant testů použitých v předchozích letech s důrazem na ročníky 2010 až 2014. Po obsahové stránce je TSP MU variabilní, s novým ročníkem se objevují nové typy úloh, nicméně významná část testu zůstává zachována (část „dostatečná pro získání vysokého percentilu“). Proto je při přípravě vhodné seznámit se důkladně s několika předchozími ročníky TSP MU.

Základní informace o struktuře, obsahu a hodnocení TSP MU v roce 2015

Test obsahuje 60 úloh členěných do 6 subtestů po 9 úlohách (s výjimkou kritického myšlení – tento subtest obsahuje navíc ještě 6 úloh v cizím jazyce, viz níže). Každá úloha obsahuje 5 nabízených odpovědí, z nichž je právně jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; při nezodpovězení úlohy se nic nepřičítá ani neodečítá. Na vypracování testu mají uchazeči přesně 100 min. čistého času (do roku 2009 včetně se jednalo o 90 min, ještě před tím – do roku 2007 včetně – 80 min).

Subtesty TSP MU a jejich stručný popis

Změny v TSP MU v průběhu minulých let

TSP MU se v průběhu času mění – více k tomuto tématu se můžete dozvětět na speciální stránce.

Obsahová charakteristika jednotlivých subtestů a tipy pro přípravu

Pozor! Řazení jednotlivých subtestů v TSP MU 2015 může být odlišné od níže uvedeného.

Numerické myšlení

Úlohy v tomto subtestu se dají rozdělit na ty, které testují počtářské dovednosti (např. počítání s procenty, porovnávání zlomků, úpravy jednoduchých – často slovně zadaných – rovnic) a na úlohy připomínající numerické IQ testy. V nich je úkolem uchazeče odhalit vztahy mezi čísly: někdy v číselných řadách (posloupnostech) nebo obvykleji v kontextu tabulek či nejrůznějších obrazců. Při řešení si zpravidla vystačíme se základními operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení), občas se zde vyskytují operace, resp. pojmy: ciferný součet, zbytek po celočíselném dělení, mocniny přirozených čísel. Tradičně se v numerickém myšlení potkáváme s úlohami, které jsou založeny na definováním nové operace – s úlohami, které řadě uchazečů činí potíže, neboť s podobnými úlohami se během středoškolského studia nesetkali.

Při přípravě jde o to osvěžit si potřebné matematické znalosti a dovednosti, což nebývá příliš náročné, neboť potřebný matematický aparát spadá prakticky výlučně do učiva základní školy. U úloh, ve kterých se definuje nová operace, je klíčové pochopit princip řešení.

Jedná se o oddíl, v němž lze intenzivním procvičováním docílit významných zlepšení.

Verbální myšlení

Tato část testuje naši schopnost korektně pracovat s textem. V roce 2011 se poprvé objevily sady úloh, které se vztahují k jednomu delšímu textu (v rozsahu několika málo odstavců). V těchto úlohách jde např. o výběr nejvhodnějšího doplnění vynechaného výrazu, vysvětlení významu cizího slova, nalezení slova s opačným významem, nalezení gramatické chyby v textu atp. V dalších úlohách např. hledáme analogie ke vztahům ve dvojicích slov či prokazujeme porozumění příslovím či úslovím nebo vybíráme český ekvivalent k cizímu výrazu. Poměrně pravidelně se zde objevují úlohy na hledání jednoznačných, resp. nejednoznačných tvrzení.

Někdy se v tomto subtestu se setkáváme s úlohami zaměřenými na obecnou jazykovědu: úlohy mají např. charakter popisu nějakého jazykového jevu či pojmu a cílem je z předložených ukázek vybrat tu, která odpovídá danému popisu.

Z hlediska přípravy je vhodné získat (prostudováním dostatečného množství těchto úloh) přehled o znalostech, které jsou nutné k řešení jednotlivých úloh.

Prostorová představivost

Úlohy z tohoto subtestu zjišťují, do jaké míry jsme schopni si vytvářet vizuální představy a manipulovat s nimi (tzv. „mentální rotace“). V některých úlohách se vyskytují rovinné obrazce, nicméně v posledních letech převažují prostorové objektů, objevuje se i perspektiva. Typickou úlohou bývá určování půdorysu či bokorysu daného objektu, rotace s prostorovým objektem, převod „prostorový objekt-jeho plášť“, vytváření celku z částí („ze kterých nabídnutých částí lze sestavit kruh/které části potřebuji, abych vytvořil krychli, …?“) či určení stavu nějakého aparátu po provedení nějakého pohybu.

Obecně se jedná o oddíl, v němž lze procvičováním docílit jen malého zlepšení, spíše je vhodné si jej přehledově projít.

Kulturní přehled

Sada úloh faktografického charakteru. Nejedná se pouze o úlohy zaměřené na umění, ale spíše na všeobecný přehled. Často mezi úlohami v tomto subtestu najdeme úlohy typu „rozpoznání jazyka podle ukázky“, překlady úsloví z latiny, výběr ekvivalentního termínu, znalostní otázky z moderní historie, EU, (politické) geografie, religionistiky aj.

Rozsah požadovaných znalostí je značný, možnost systematické přípravy obtížná, ne-li nemožná.

Kritické myšlení

V roce 2015 půjde o nejrozsáhlejší subtest – jako jediný bude obsahovat celkem 15 úloh a jeho součástí bude šestice úloh v cizím jazyce dle volby uchazeče s možnostmi: angličtina, němčina, francouzština, španělština.

V úvodu tohoto subtestu se v posledních letech objevoval cca půlstránkový text, k němuž se vázalo několik úloh. Ty byly zpravidla zaměřeny na korektní interpretaci daného textu, tj. na správné určení např. východisek autora, hlavní myšlenky textu, dále toho, co z daného textu vyplývá nebo se dá odvodit atp. Další úlohy byly zaměřeny na kritické vyhodnocení dané situace a zejména korektní úvahy o pravděpodobnostech různých navzájem souvisejících jevů.

O podobě cizojazyčných úloh lze v současné době jen spekulovat, nicméně lze předpokládat, že se mezi nimi objeví paralely českých úloh.

Příprava spočívá spíše v procházení jednotlivých zadání pro získání přehledu o možných podobách oddílu, než v systematickém procvičování a dohledávání znalostí potřebných pro řešení (v případě tohoto oddílu málo efektivní). Dále je vhodné během přípravy procvičovat analytický přístup k textům – číst náročnější, argumentativně zaměřené texty či texty norem a zákonů a rozebírat si je – a to i v cizím jazyce.

Analytické myšlení (a úsudky)

(Dříve se jednalo o dva samostatné oddíly.)

Původně šlo o úlohy zaměřené zejména na aplikaci základů logiky (výroková logika – např. ve „lhářských“ úlohách, predikátová logika – sylogismy aj.), nyní se v něm setkáváme s pestřejší sadou úloh testující logické a analytické myšlení a schopnost vhodným způsobem reprezentovat informace ze zadání a analyzovat je.

V případě úloh z logiky převažuje logika výroková (negování složených výroků, určování výroku ekvivalentního, uvažování o pravdivostech složených výroků – úlohy typu „skříňky“, občas též „lhářské“ úlohy), z predikátové logiky se setkáváme zejména s jednoduchými úsudky a sylogistikou.

Kromě těchto úloh z logiky zde najdeme např. jednoduché zebry, pořadí a úlohy kvantitativního charakteru.

Při řešení úloh v tomto subtestu se uplatní znalost základů výrokové logiky a sylogistiky, dále obecnější postupy (Vennovy diagramy) a řešení úloh metodou rozboru případů.

Učením a procvičováním lze v tomto oddílu dosáhnout výrazného zlepšení. U úloh, které jsou zaměřené na využití výrokové či predikátové logiky je nutné nejprve prostudovat a pochopit příslušnou teorii, a teprve poté se pustit do řešení konkrétních úloh. Snažit se řešit tyto úlohy bez teoretického základu je ztráta času.

Symbolické myšlení (tento subtest nebude v roce 2015 součástí TSP MU)

Jak už název oddílu napovídá, hlavní myšlenkou v tomto subtestu je práce se symboly: najdeme zde úlohy, v nichž symboly zastupují jiné objekty (např. čísla či písmena) a naším cílem je tyto objekty určit – někdy se jedná i o úlohy vyžadující matematické znalosti. Mezi další testované dovednosti patří kódování (dekódování) symbolických zápisů. Jiným typem úloh je např. doplňování následujícího členu do posloupností/systémů symbolů. Rovněž se zde vyskytují úlohy, v nichž je pomocí tabulky definována nová operace, která pracuje se symboly. Setkáváme se zde také s úlohami, ve kterých přepisujeme slova podle nějakých předem daných pravidel (pozn. pro znalce: práce s formálními gramatikami.) či s úlohami v nichž jde např. o zjišťování míry odlišnosti v souboru symbolů – „které dva symboly se od sebe liší nejvíce?“ atp.

Některé z úloh v tomto oddílu bývají náročné na analytické schopnosti, jiné vyžadují pouze čas a pozornou práci.

Při přípravě na tento oddíl je vhodné zaměřit se zejména na procvičování, speciální znalosti se při řešení uplatňují spíše výjimečně.

Podívejte se na ukázková řešení několika úloh ze symbolického myšlení z var. 01/2012 vypracovaná našimi lektory.

Jak se na TSP MU připravit?

Zdá se Vám příprava na TSP MU komplikovaná a uvítali byste pomoc? Nahlédněte na stránku věnovanou efektivní přípravě na TSP.


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a TSP MU pro pokročilé.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci. V případě zájmu připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio i na Vysočině či Jihočeském kraji.


Aktuální přípravné kurzy

TSP MU
Komplexní prezenční kurz TSP MU obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity.Více →
OSP Scio
Komplexní prezenční kurz testů OSP obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy obecných studijních předpokladů základní verze pro Národní srovnávací zkoušky společnosti.Více →
TSP MU pro pokročilé
Pokračovací a rozšiřující prezenční kurz pro všechny, kteří chtějí získat v TSP MU špičkový percentil.Více →